Dla firm

Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych

Zakres ubezpieczenia zależy od wyboru ubezpieczającego. Może obejmować wyłącznie ryzyka podstawowe:  pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego i być rozszerzany, aż do pokrycia typu all risks Download Kingmaker.

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę, ubytek, zabór, zniszczenie, zaginięcie ubezpieczonego mienia na skutek kradzieży z włamaniem i rabunku 안재욱 친구 mp3.

Ubezpieczenie ładunków w transporcie (Cargo)

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody polegające na utracie, ubytku lub uszkodzeniu przewożonego ładunku (transportem zawodowym lub własnym)

Ubezpieczenie flot samochodowych

Ubezpieczeń flotowych dla przedsiębiorców, którzy użytkują i deklarują do ubezpieczenia flotę co najmniej 5 pojazdów 피파온라인4 모바일. Programy ubezpieczeniowe opracowywane są indywidualnie przez dedykowane zespoły negocjatorów flotowych (opiekunów) z uwzględnieniem zakresu i warunków ubezpieczenia dostosowanych do wymagań, oczekiwań i specyfiki danej floty Download the letter form.