Gwarancje kontraktowe

Gwarancje kontraktowe są adresowane do wykonawców i podwykonawców biorących udział w przetargach i realizujących kontrakty i w związku z tym zobligowanych do złożenia zabezpieczenia na rzecz swoich kontrahentów (inwestorów, generalnych wykonawców) . Są pisemnym zobowiązaniem ubezpieczyciela do zapłaty na rzecz beneficjenta określonej kwoty (do wysokości sumy gwarancyjnej) w przypadku niewywiązania się wnioskodawcy z zawartej umowy.

Projekt i realizacja: Interakcjo.pl