Przejdź do biura podróży

Polityka Prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) informujemy o sposobach i celach przetwarzania Państwa danych osobowych.

 1. Administrator i dane kontaktowe administratora.
 2. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest RELAX-TOURIST ZARĘBA Spółka Jawna, ul. Rynek 25, 32-065
  Krzeszowice, tel. 12 282 11 31, e-mail: polisa@relaxtourist.pl (dalej „RELAX-TOURIST”).
 3. W sprawie swoich danych osobowych każda osoba może kontaktować się z RELAX-TOURIST w następujący sposób:
   listownie na adres RELAX-TOURIST Zaręba SJ 32-065 Krzeszowice ul. Rynek 25
 4. wysyłając e-mail na adres polisa@relaxtourist.pl
 5. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania.
  RELAX-TOURIST przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  1) zapewnienia możliwości zaproponowania produktu najbardziej dostosowanego do wymagań i potrzeb osoby poszukującej
  ochrony ubezpieczeniowej – podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do realizacji celu wynikającego z prawnie
  uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, jakim jest proponowanie klientowi produktu najbardziej
  odpowiedniego do wymagań i potrzeb klienta, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f RODO oraz docelowo także niezbędność
  przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze , w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt c RODO, w
  ramach realizacji art. 8 ust. 1 i ust. 3 Ustawy z 15 grudnia 2017r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2017 r. poz. 2486),
  wprowadzającej obowiązek ustalenia wymagań i potrzeb osoby poszukującej ochrony oraz przedstawienia produktu
  odpowiedniego do tych wymagań i potrzeb.
  2) zawarcia umowy ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do podjęcia działań
  na żądanie osoby, której dane dotyczą niezbędnych do zawarcia umowy (np. na potrzeby wniosku o zawarcie umowy
  ubezpieczenia) i wykonywania umowy, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt b RODO, na podstawie powierzonego RELAX-TOURIST
  zakresu przetwarzania danych osobowych przez współpracujący towarzystwa ubezpieczeń.
  3) obsługa zawartej za pośrednictwem RELAX-TOURIST polisy, w tym informowanie zawartej umowie, terminach płatności,
  kończącym się terminie ważności polisy, zakresie ubezpieczenia lub obsługa polisy zawartej bez udziału RELAX-TOURIST –
  podstawę przetwarzania stanowi dobrowolna zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, w rozumieniu art. 6 ust. 1
  lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a (dotyczy szczególnej kategorii danych wskazanych w art. 9 ust. 1) RODO lub realizacji celu
  wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f RODO,
  jakim jest obsługa polis nie zawartych za pośrednictwem RELAX-TOURIST lub takich, w których RELAX-TOURIST działa wyłącznie
  w ramach zawartej polisy lub obsługi klienta w procesie likwidacji szkody
 6. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu przez towarzystwa ubezpieczeniowe z
  którymi RELAX-TOURIST zawarł stosowane umowy.
  W związku z celem jakim jest przedstawienie Pani/Panu produktu najbardziej dostosowanego do Pani/Pana wymagań
  i potrzeb musimy uzyskać oferty od towarzystw ubezpieczeniowych w celu ich porównania i przedstawienia Pani/Panu aby mogli
  Państwo wybrać produkt najbardziej dla Pani/Pana odpowiedni. W związku z tym musimy wprowadzić Pani/Pana dane do
  systemów informatycznych towarzystw ubezpieczeniowych (aby otrzymać informację o wysokości stawki ubezpieczeniowej).
  Decyzje dotyczące oferowanego Pani/Panu ubezpieczenia będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez wpływu
  człowieka). Decyzje te będą dotyczyły wysokości składki ubezpieczeniowej a wykonywać je będą systemy informatyczne
  współpracujących z RELAX-TOURIST towarzystw ubezpieczeń na podstawie art. 41 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i
  reasekuracyjnej (Dz.U.2019.381 z późn. zm.). Decyzje będą podejmowane na podstawie Pani /Pana danych obejmujących w
  szczególności imię i nazwisko, numeru PESEL, data urodzenia, miejsce zamieszkania lub inne zgodnie z art. 41 ust. 1b ustawy o
  działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U.2019.381 z późn. zm.). Decyzje będą oparte o profilowanie, tj.
  automatyczną (przy pomocy systemu informatycznego danego towarzystwa ubezpieczeniowego) ocenę ryzyka
  ubezpieczeniowego zawarcia z Panią/Panem umowy ubezpieczenia.
  Informacja o wymogu podania danych osobowych.
  Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do przedstawienia oferty produktu, zawarcia
  i wykonywania umowy ubezpieczenia – bez podania danych osobowych nie jest możliwe przedstawienie, w tym porównanie
  ofert ubezpieczeniowych oraz zawarcie umowy ubezpieczenia.
  Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
  Podanie danych w celu obsługi umowy, w tym informowania przez RELAX-TOURIST o zbliżających się terminach płatności polisy
  czy kończącego się okresu ubezpieczenia jest dobrowolne.
 7. Okres przechowywania danych.
  Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z przepisami prawa, w zależności od celu przetwarzania:
   cel: zapewnienia możliwości zaproponowania produktu najbardziej dostosowanego do wymagań i potrzeb osoby
  poszukującej ochrony ubezpieczeniowej – do czasu usunięcia Pani/Pana danych z systemów informatycznych przez
  towarzystwa ubezpieczeniowe
   cel: zawarcia umowy ubezpieczenia – do czasu zawarcia umowy ubezpieczenia, w okresie trwania umowy oraz zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedawnienia roszczeń
   cel: obsługa zawartej za pośrednictwem RELAX-TOURIST polisy, w tym informowanie zawartej umowie, terminach
  płatności, kończącym się terminie ważności polisy, zakresie ubezpieczenia lub obsługa polisy zawartej bez udziału
  RELAX-TOURIST – dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub przez okres 4 lat od
  ustania ostatniej polisy lub do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Przekazywanie danych (odbiorcy danych osobowych)
  1) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym
  do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa oraz towarzystwom ubezpieczeń na podstawie umów zawartych z
  RELAX-TOURIST.
  2) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe
  na zlecenie administratora, tj. dostawcom usług IT lub współpracującym z RELAX-TOURIST partnerom, przy czym takie podmioty
  przetwarzają dane na podstawie umowy z RELAX-TOURIST.
  3) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców mających siedzibę lub przetwarzających dane osobowe w
  państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).
 9. Pani/Pana prawa.
  W zakresie danych osobowych jakie przetwarza RELAX-TOURIST przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  1) prawo dostępu do swoich danych osobowych – osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od RELAXTOURIST
  potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do
  uzyskania dostępu do nich, oraz informacji określonych art. 15 RODO
  2) prawo żądania ich sprostowania – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego
  sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz ma prawo żądania uzupełnienia
  niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia
  3) prawo żądania ich usunięcia (art. 17 RODO) – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od RELAX-TOURIST
  niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych w przypadkach określonych przez art. 17 ust 1 z
  zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO
  4) prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od RELAX-TOURIST
  ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18. Ust. 1 RODO
  5) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka niezbędności przetwarzania
  do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo
  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu
  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
  6) w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia lub
  przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do
  otrzymania od RELAX-TOURIST Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
  nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 10. Prawo do wycofania zgody
  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w
  każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
  przed jej wycofaniem
 11. Prawo do sprzeciwu
  Każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w dowolnym
  momencie w związku ze swoją szczególną sytuacją. Prawo to może zostać zrealizować wyłącznie w przypadku przetwarzania
  danych osobowych na podstawie:
   art. 6 ust. 1 lit. e tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w
  ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
   art. 6 ust. 1 lit. f tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
  realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią
 12. Prawo do wniesienia skargi
  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych ze względu
  na miejsce swojego pobytu, wykonywania pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Na terytorium Polski
  organem takim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 13. Sposób realizacji praw osoby
  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z RELAX-TOURIST, korzystając ze wskazanych wyżej danych
  kontaktowych lub bezpośrednio z organem nadzorczym (w zakresie prawa do wniesienia skargi do tego organu). Podstawą
  realizacji żądania jest złożony do RELAX-TOURIST stosowny wniosek (w zależności od żądania). RELAX-TOURIST może wystąpić o
  uzupełnienie danych podanych we wniosku w celu jednoznacznej identyfikacji Pani/Pana osoby w związku z obsługą złożonego
  wniosku.
  RELAX-TOURIST zrealizuje przysługujące Pani/Panu prawa o ile nie będą istniały przesłanki RODO lub na RELAX-TOURIST nie
  będzie ciążył obowiązek prawny wynikający z odrębnych przepisów zwalniający go z obowiązku realizacji moich żądań.
  RELAX-TOURIST odpowie na złożony wniosek w ciągu 30 dni od jego złożenia. W sprawach skomplikowanych RELAX-TOURIST
  ma prawo przedłużyć realizację prawa osoby o kolejne 2 miesiące o czym poinformuje wnioskodawcę w ciągu 30 dni od złożenia
  wniosku.

Projekt i realizacja: Interakcjo.pl