Przejdź do biura podróży

Odpowiedzialność cywilna

OC w życiu prywatnym

OC w życiu prywatnym daje pełną ochronę klientom, w sytuacjach gdy w związku z czynnościami w życiu prywatnym (jazda na rowerze, uprawianie sportu) lub posiadaniem mienia są on, w myśl przepisów prawa zobowiązani do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej w następstwie czynu niedozwolonego . Umowa obejmuje wszystkie osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym.

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje szkody z tytułu odpowiedzialności cywilnej o charakterze pozaumownym (OC deliktowe) jak i odpowiedzialność wynikającą z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa) . Umowa obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody osobowe i rzeczowe oraz ich następstwa finansowe, którą w myśl przepisów prawa ponosi ubezpieczający w związku z prowadzeniem określonej w umowie ubezpieczenia działalności i posiadaniem mienia wykorzystywanego w tej działalności lub wprowadzeniem do obrotu określonego produktu

Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w transporcie krajowym

OC w życiu prywatnym daje pełną ochronę klientom, w sytuacjach gdy w związku z czynnościami w życiu prywatnym (jazda na rowerze, uprawianie sportu) lub posiadaniem mienia są on, w myśl przepisów prawa zobowiązani do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej w następstwie czynu niedozwolonego . Umowa obejmuje wszystkie oso. Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną przewoźnika drogowego, dokonującego przewozu przesyłek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi wykonywania krajowego transportu drogowego, na podstawie listów przewozowych lub innych dokumentów przewozowych.

Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w transporcie międzynarodowym

Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną przewoźnika drogowego dokonującego przewozu przesyłek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi wykonywania przewozów międzynarodowych, na podstawie listów przewozowych CMR.

Ubezpieczenie OC Spedytora

Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną spedytora za szkody rzeczowe i szkody finansowe powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji, którą spedytor ponosi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego . Ochrona może być udzielana firmom wykonującym usługi spedycyjne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania zawodu

OC doradców podatkowych, OC pośredników w obrocie nieruchomościami, OC zarządców nieruchomości, OC wychowawcy itp.

Projekt i realizacja: Interakcjo.pl